منوی بانک سوال هنرستان هشت شهریور  
     
 
دسترسی سریع  
#مبانی
 
ریاضی 2 زبان انگلیسی 2
مبانی برق عربی 2/1
اصول اندازه گیری ادبیات فارسی               
الکترونیک عمومی 1 دین و زندگی
رسم فنی                         مبانی و کاربرد رایانه
دروس کارگاهی  
     
 
ریاضی 2 رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات ریاضی 2 رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
اصول اندازه گیری رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات اصول اندازه گیری رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
الکترونیک عمومی 1 رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات الکترونیک عمومی 1 رشته الکترنیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
رسم فنی رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات رسم فنی رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
دروس کارگاهی رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات دروس کارگاهی رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
زبان 2 رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات زبان 2 رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
عربی 2/1 رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات عربی 2/1 رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
ادبیات رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات ادبیات رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
دین و زندگی رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات دین و زندگی رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
مبانی و کاربرد رایانه رشته الکترونیک  
پایه دوم رشته الکترونیک
عنوان تاریخ دانلود
سوالات مبانی و کاربرد رایانه رشته الکترونیک ترم اول 92-93
   
   
   
 
     
 
نقشه سایت