ابزار کادر علمی هشت شهریور  
1- جلسات ماهانه شورای دبیران
2- گروه های آموزشی هنرستان
  • الف ) گروه آموزشی الکترونیک
  • ب    ) گروه آموزشی برق
  • ج    ) گروه آموزی مکانیک
  • د    ) گروه آموزشی انفورماتیک
  • هـ ) گروه آموزشی علوم پایه (فیزیک ، شیمی، ریاضی)
  • و    ) گروه آموزشی دینی و قرآن و عربی
  •  ز   ) گروه آموزشی ادبیات و زبان انگلیسی
  • ح   ) گروه آموزشی تربیت بدنی
3- کلاس های هوشمند
4- سالن سمعی و بصری و نمایش فیلم علمی
5- جزوات کمک آموزشی
6- همراه با سیستم هوشمند (دانا و آموزیار)
7- کلاس ها جبرانی ، تقویتی و ...
8- شیوه های فعال تدریس و ارزشیابی مستمر
9- و ...
 
     
 
کادر آموزشی وعلمی هنرستان در سال تحصیلی 97-96  
 
 
...............................
.......................................
......................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
کادر آموزشی و علمی  
 هنرآموزان و کادر علمی رشته الکترونیک هنرستان هشت شهریور
تصویر هنرآموزان و کادر علمی رشته الکترونیک هنرستان هشت شهریور
 
 
 
 
 
 هنرآموزان و کادر علمی رشته برق (االکتروتکنیک) هنرستان هشت شهریور
تصویر هنرآموزان و کادر علمی رشته الکتروتکنیک (برق) هنرستان هشت شهریور
 
 
 
 
 
 هنرآموزان و کادر علمی رشته اتومکانیک (مکانیک خودرو) هنرستان هشت شهریور
تصویر هنرآموزان و کادر علمی رشته اتومکانیک (مکانیک خودرو) هنرستان هشت شهریور
 
 
 
 
 
 دبیران و کادر علمی دروس پایه و عمومی هنرستان هشت شهریور
تصویر دبیران و کادر علمی دروس پایه و عمومی هنرستان هشت شهریور
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت