سلطان طرزه

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان5

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان پنـــج ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان4

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان چهـار ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان3

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان سه ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان2

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان دو ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه سیستم های سوخت و جرقه-پودمان1

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های سوخت و جرقه پودمـــان یک ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه برق خودرو-مدارات پودمان 3 و 4

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های برق خورو مدارات پودمـــان سه و چهار ویژه هنرجویان پایه …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه برق خودرو-پودمان5

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های برق خورو پودمـــان پنج ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و علاقه …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه برق خودرو-پودمان4

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های برق خورو پودمـــان چهار ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و علاقه …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه برق خودرو-پودمان2

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های برق خورو پودمـــان دو ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و علاقه …

مشاهده

00

اردیبهشت'۹۹

کارگاه برق خودرو-پودمان1

مدرس دوره  استاد علیرضا سلطان طرزه کارگاه تعمیرات سیستم های برق خورو پودمـــان یک ویژه هنرجویان پایه دوازدهم و علاقه …

مشاهده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.