شرح وظایف پست های اداری و آموزشی

در این پست قصد داریم تا تمامی وظایف و اهداف هر یک از پست های اداری و آموزی هنرستان، اعم از: مدیر هنرستان، معاون فنی و مهارتی، معاون امو عمومی، هنرآموزان، سرپرست های بخش، سرپرست های کارگاه، استادکار، انباردار مرکزی، انباردار بخش و موارد دیگر را تشریح کنیم.

شرح وظایف مدیر

وظايف آموزشي و پرورشي

 • كليه كارها و اقداماتي كه در محيط مدرسه انجام مي پذير زير نظر رئيس هنرستان خواهد بود و رئيس از نظر حسن اجراي امـور پرورشـ ي ، آموزشـ ي و اداري در مقابل اداره آموزش و پرورش مسئوليت تام دارد و وظايف او به شرح زير است:
 • تنظيم برنامه هفتگي كلاسها و نظارت بر اجراي آن براساس برنامه مصوب هر رشته و در هر سال تحصيلي وزارت آمـوزش و پـرورش و ارسـال رونوشـت آن بـه اداره آموزش و پرورش متبوع
 • كسب اطلاع دقيق و مستمر از ميزان پيشرفت امور تحصيلي دانش آموزان و همكاري و تبادل نظر با اوليا و دبيران و هنرآموزان آنان در اين زمينه به منظـور ارتقـا سطح كمي و كيفي آموزش
 • نظارت و رسيدگي برحضور و غياب دانش آموزان و ارتباط با اوليا آنها جهت دستيابي به علت غيبت ها به صورت مستقيم يا از طريق معاون مربوطـه و مشـاركت در تعيين نمره انضباط دانش آموز
 • نظارت بر فعاليت هاي مشاورين و امور مربوط به مشاوره راهنمايي ، هدايت تحصيلي و شغلي دانش آموزان براساس آئين نامـه هـا ي موجـود و دعـوت از سـايردانش آموزان به منظور آشنايي با هنرستان و رشته هاي هنرستاني به صورت مستقيم از طريق واحدهاي آموزشي محل تحصيل آنان و با هماهنگي قبلي
 • بررسي و شناسايي آن دسته از هنرآموزان و دبيران و مربيان هنرستان كه نيازمند به دوره هاي بازآموزي ، يا آموزشي جديـ د هسـتند و تشـو يق و ترغيـ ب آنـان بـه شركت در كلاسهاي مذكور و پيگيري امور مربوط و لحاظ نمودن اين مسئله در ارزشيابي سالانه آنان
 • فراهم نمودن زمينه اجراي صحيح آموزش¬هاي عملي و كارگاهي در هنرستان با توجه به مقررات و دستورالعمل هاي مربوط با سازماندهي وتأمين نيروي انسـاني، فضا و تجهيزات
 • نظارت بر فعاليت هاي هنرآموزان و سرپرست بخش و معاون فني هنرستان و مطالعه و بررسي گزارشهاي آنان به منظور آشنايي بـا محـ يط كارگاهـايي كـه دانـش آموزان درآنها مشغول به كار مي شوند و نظارت مستقيم بر امور كارگاه و آزمايشگاه هاي هنرستان
 • نظارت بر مراقبت در استفاده از وسايل آزمايشگاهي و كمك آموزشي و تحقق موضوع ثبت فعاليت هاي انجام شده از سوي هنرآموزان و سرپرست بخش در دفتـر گزارش كارگاه
 • نظارت و مراقبت بر انجام به موقع پرسشهاي مستمردروس اعم از كارگاهي و غير كارگـاه ي و انجـام كـارآموز ي و كـارورز ي ، همچنـين امتحانـات بـه موقـع از هنرجويان و ثبت صحيح و به موقع نمرات آنان در ليست مربوط و انتقال آن به سيستم ثبت نمرات و ايجاد دفـاتر و ارسـال نت يجـه امتحانـ ات براسـاس آئـين نامـه امتحانات متوسطه در نوبت هاي لازم به اولياء آنان
 • انجام اقدامات لازم به منظور آمادگي كامل دانش آموزان براي شركت در امتحانات نهايي و اطلاع رساني به موقع به عوامل آموزشي هنرستان
 • نظارت بر صدور گواهينامه¬هاي موقت و كارنامه هاي دانش آموزان و مدارك تحصيلي و دقت در صحت ثبت نمرات و اعمال ضوابط و امضاي نهايي آن
 • نظارت دقيق بر نحوه رفتار و كردار دانش آموزان در داخل هنرستان براساس موازين شرع مقدس اسلام به خصوص در مورد وضعيت ظاهري و چگونگي پوشـش دانش آموزان اعم از دختر و پسر و همراه نداشتن وسايل غير ضروري در هنرستان
 • تقويت روح وحدت و ارتباط اسلامي از طريق حركت در خط ولايت فقيه در بين دانش آموزان و دبيران ، كاركنان هنرستان و اتخاذ تصميمات مقتضي بـه منظـور جلوگيري از هرگونه تفرقه و گروه گرايي ضمن رعايت اخلاق اسلامي
 • سعي در شناخت عوامل سوق دهنده دانش آموزان به سوء رفتار و كوشش براي رفع اين عوامل و جايگزيني با رفتار شايسته از طريـ ق هميـ اري و كمـك اوليـاء و مربيان و بهره گيري از عوامل تحت اختيار و گزارش و كمك خواهي از طريق اداره آموزش و پرورش مربوط در صورت لزوم
 • حضور و نظارت بر كميت و كيفيت برگزاري مراسم صبحگاهي و انجام نماز جماعت ظهر و عصر به طوريكه اين مراسم و فرايض زمينه حركت واقعي بـه سـوي…… را فراهم نموده و انگيزه واقعي براي عمل به خوبي ها و ترك همه بديها باشد.
 • نظارت بر فعاليت هاي پرورشي نظارت بر تشكيل انجمن اسلامي و بسيج دانش آموزان در هنرستان و سعي در پربار نمودن آنها
 • سعي در شناخت افراد كم بضاعت و ترتيب كمك به آنها به طور پنهاني در حد امكان و مقدورات از طريق كمكهـا ي محرمانـه مردمـ ي و سـرانه هنرسـتان حسـب مقررات موجود
 • نظارت بر هرگونه فعاليت تعاوني¬هاي داخل هنرستان كه منجر به درآمدي براي هنرستان شود و چگونگي هزينه نمودن درآمد آن و مطابق با قـوانين بـودن انجـام آن فعاليت ها اعم از بوفه مدرسه يا يا سايردرآمدها مربوط به توليد و يا خدمات غير توليدي
 • نظارت بر توسعه فعاليت جوانان هلال احمر هنرستانها و معرفي افراد نيازمند به مراكز بهداشتي و درماني
 • نظارت بر فعاليت كتابخانه هنرستان و اهتمام در تجهيز آن در حد امكان
 • انتخاب معاون يا معاونين فني و غير فني حسب مقررات از بين افراد واجد شرايط و مرتبط به لحاظ رشته تحصيلي و تخصـص در امـور هنرسـتان ضـمن داشـتن عنوان هنرآموز
 • ايجاد زمينه لازم به منظور فراهم سازي امكان حضور دانش آموزان در مواقع مختلف براي طرح موضوعاتي كه به نظر آنان لازم است به مدير هنرسـتان انتقـال داده شود.

وظايف اداري و مالي

 • ورود به هنرستان قبل از شروع كار رسمي و خروج از آن بعد از اتمام ساعات كار رسمي مدرسه جز در موارد استثنايي
 • نظارت مستمر بر ثبت نام دانش آموزان طبق مقررات و ضوابط موجود .
 • سعي در تزكيه و الگوسازي خويش براي دانش آموزان براساس موازين اسلامي
 • اهتمام در بوجود آوردن محيطي مناسب جهت امور آموزشي و پرورشي هنرستان ضمن مطالعه و بررسي عملكردها
 • رايزني و اقدام به منظور دعوت از افراد دست اندركار همچنين ائمه جمعه و جماعات و صاحبان حرف و مشـاغل بـرا ي بازديـ د و آشـنا يي بيشـتر بـا هنرسـتان و دعوت براي سخنراني از آنان در روزهاي خاص مذهبي و ملي
 • ايجاد زمينه شكوفايي و خلاقيت و تشويق و ترغيب آنان و معرفي، به مراجع ذيصلاح و اهداء جوائز
 • انتخاب سرپرست بخش از بين هنرآموزان هر رشته از افراد توانمند و متخصص و متعهد منطبق بر دستورالعمل ساماندهي وزارت متبوع
 • برقراري ارتباط با اداره آموزش و پرورش متبوع به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي و رفع مشكلات احتمالي كليه كاركنان هنرستان در حد امكان
 • پاسخگويي به سوالات اولياء دانش آموزان و ديگر مراجعان مربوطه با رعايت شئونات اخلاقي شخصاً يا توسط همكاران مرتبط
 • اقدام لازم در زمينه تكشيل انجمن اولياء و مربيان هنرستان و كوشش در جلب مشاركت دانش آموزان در انجام امور واحد آموزشي و تشكيل جلسات آن بـه طـور مرتب براساس دستورالعمل صادره از جانب انجمن اوليا و مربيان مركزي
 • اقدام به تشكيل ستاد تربيتي ، شوراي دبيران و جلسات لازم با كاركنان اداري به منظور هرچه بيشتر فعال نمودن برنامه هاي آموزشي و پرورشـ ي هنرسـتان و رفـع مشكلات احتمالي
 • مطلع نمودن كليه كاركنان هنرستان از مفاد آئين نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ساير مقررات مربوط به وظايف آنان به نحو مقتضي .
 • فراهم نمودن زمينه اطلاع رساني و يا اجرايي بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آئين نامه هايي كه از طريق اداره آموزش و پرورش به هنرستان ارسال مي گردد .
 • دقت و مراقبت در حضور و غياب دبيران و هنرآموزان و ثبت غيبت ها در دفتر مخصوص با همكاري معاون مربوط و ارسال گزارش بـه اداره متبـوع و بكـارگيري افراد طبق ضوابط موجود
 • همكاري با بازرسان اعزامي و دادن اطلاعات و توضيحات لازم به آنان براساس بخشنامه هاي موجود .
 • داير نگه داشتن هنرستان در ايام تعطيلات طبق مقررات و دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت متبوع
 • نظارت مستقيم بر امور مالي و اموال هنرستان به منظور ثبت به موقع و صحيح كليه اموال دولتي در دفاتر مخصوص و ارسال به موقع گـزارش هـا ي امـور مـالي و ليستهاي حقوقي به اداره متبوع
 • اقدام به ارزشيابي كليه كاركنان واحد آموزش در مقطع زماني تعيين شده براساس دستورالعمل هاي ارسالي از اداره آموزش و پرورشي متبوع
 • نظارت بر وضع دانش آموزان مشمول وظيفه عمومي و مراقبت در انجام كارهاي مربوط به آن توسط متصديان امور دفتري به صورت مستقيم يا از طريـق معاونـت مربوط
 • رسيدگي به گزارش ترك تحصيل دانش آموزان مشمول خدمت وظيفه عمومي و اقدام به ارسال آن به ادارات و مقامات مربوطه
 • انجام ساير امور مربوط عندالزوم
تذكر : مديران هنرستانها به هنگام تغيير سمت و يا جايجايي از پست فعلي خود، موظف هستند فهرست اسناد و مدارك دفاتر امتحانات ، آمار ، اموال ، انديكاتور ، بازرسي و دفاتر امور مالي و هچنين صورت اموال و تجهيزات تمام بخشها و ساير وسايل هنرستان را در سه نسخه برابر مقررات تنظيم و پس از تحويل و تأييد مدير جديد هنرستانها يا فردي كه از سوي اداره معين شده است يك نسخه آن را به اداره آموزش و پرورش محل ارسال و نسخه دوم را در مدرسه بايگاني و  نسخه سوم را به عنوان رسيد نقل و انتقال براي خود نگهداري كند

شرح وظایف معاون فنی و مهارتی

 وظايف پرورشي و آموزش

 • سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن براي دانش آموران براساس موازين شرع مقدس اسلام و اصل ولايت فقيه
 • اهتمام دربوجودآوردن محيطي كاملا اسلامي و نظارت دقيق بر طرز رفتار و اعمال دانش آموزان براساس موازين شرعي و دستورالعملهاي انضباطي مربوط
 • تمهيد مقدمات و ايجاد امكانات لازم در زمينه برگزاري مراسم مذهبي و صبحگاهي و نماز جماعت و بزرگداشت ايام مذعبي و رفع نارسائيها و كمبود احتمالي در اين زمينه.
 • كنترل ورود و خروج هنرجويان به كارگاه و ملزم نمودن دانش آموزان و عوامل آموزشي كارگاه در محدوده ساعات آموزشي
 • مراقبت در حسن اجراي برنامه هاي امتحانات دروس اختصاصي اعم از بخش نظري يا عملي و گزارش آن به رئيس.
 • شركت در جلسات شوراي دبيران و هنر آموزان و انجمن اولياء و مربيان و ساير جلسات متشكله در هنرستان برحسب مورد.
 • همكاري در تنظيم برنامه هاي پرورشي و فوق برنامه كه توسط مربي امورتربيتي صورت مي گيرد.
 • رسيدگي و مراقبت مستقيم برنحوه رفتار و حركات و طرز پوشش دانش آموزان بخصوص رعايت حجاب اسلامي براي خواهران دانش آموز

اداري و مالي

 • همكاري با رئيس در انجام وظايف مربوط به شغل.
 • همكاري با ديگر معاونين در انجام وظايف مربوط.
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم از چگونگي رويداد وقايع و اتفاقات و ارائه آن به رئيس.
 • حضور فعال در هنرستان در كليه اوقات رسمي ضمن سال تحصيلي و دوره تابستاني حداقل نيم ساعت قبل از آغاز كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي،پرورشي و جنبي در جريان است.
 • رسيدگي به ورود و خروج دانش آموزان و ثبت غيبتهاي آنان در دفاتر مخصوص و بررسي علت غيبت آنها و اعلام گزارش به رئيس جهت انجام اقدامات بعدي. و هماهنگي با ساير معاونين به منظور جلوگيري از تداخل وظايف
 • اقدام به ارسال گزارش غيبت دانش آموزان براي اولياء آنها حداكثر تا دو روز بعد و پيگيري آن .
 • مراقبت و رسيدگي به حضور و غياب دبيران و ساير كاركنان و ثبت غيبتها در دفاتر مخصوص و گزارش آن به رئيس
 • همكاري با مشاوران و معلمان راهنما در ارتباط با پيشرفت برنامه هاي پرورشي و آموزشي و ايجاد هماهنگي بين عوامل اجرايي و خدماتي و نظارت بر امور محوله آنها.
 • نظارت و مراقبت برامور مربوط به بايگاني و معرفي دانش آموزان سال آخر براي امتحانات پاياني با نظر رئيس.
 • مراقبت برانجام امور دفتري و مكاتباتي.
 • رسيدگي و مراقبت در امربهداشت و اصول ايمني دانش آموزان در كارگاهها.
 • رسيدگي بر كار و فعاليتهاي مستخدمني، سرايدار، نگهبان و ديگر عوامل خدماتي.
 • عضويت در ستاد كارآموزي برابر دستورالعملها
 • نظارت بر امر كارآموزي هنرجويان و تانظيم برنامه اجرايي آن.
 • نظارت بر نحوه آموزشهاي عملي ، مهارتي و همكاري باهنرآموزان، استادكاران و ساير عوامل آموزشهاي عملي دررابطه با انجام وظايف شغلي.
 • سركشي مداوم به كارگاهها و مراكز آموزش عملي (كارگاه هاي مختلف و همچنين مزارع و باغها … در هنرستان كشاورزي) و نظارت برامور آموزشي و پرورشي و رعايت اصول ايمني آنها.
 • تهيه پيش نويس گزارشها و مكاتبات مربوط در صورت لزوم.
 • معاون درانجام وظايف خود در مقابل رئيس مسئوليت دارد و به همكاري و اجراي دستورات درحدود مقررات ملزم و درغياب وي نيز عهده دار مسئوليت واحد آموزشي مي باشد.
 • انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

شرح وظایف معاون امور عمومی

 • همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهداف مصوب دوره يا دورههاي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها، و با بهره گيري از امكانات و ظرفيتهاي داخل و خارج از مدرسه.
 • -همكاري با ساير معاونين و كاركنان آموزشگاه در جهت بهبود امور و افزايش بهره وري در مدرسه
 • ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوتهاي فردي آنها.
 • همكاري در تهيه برنامههاي سالانه آموزشي با رعايت ضوابط از طريق مشاركت اولياء، كاركنان، دانش آموزان.
 • همكاري در تهيه و تنظيم برنامه هفتگي براساس جدول مواد درسي برنامه مصوب و مطابق با دوره يا دورههاي تحصيلي مربوط و سازماندهي نيروي انساني براساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.
 • همكاري جهت برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدرسه براي ايفاي نقش تربيتي.
 • همكاري در مراقبت بر نحوه رفتار و كردار و حضور و غياب دانش آموزان براساس آيين نامه انضباطي مصوب.
 • تلاش در ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه در اجراي صحيح و به موقع برنامهها و فعاليتهاي آموزشي براساس ضوابط و مقررات.
 • همكاري در نظارت بر حسن انجام فعاليتها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آنها بر اساس ضوابط، همچنين شناسايي كاركنان كوشا، ساعي، فعال و شايسته با همكاري سايركاركنان و معرفي به مـدير به منظور تقدير و تشويق آنها.
 • همكاري در برنامه ريزي، نظارت و اجراي فعاليتهاي عمومي و فراگير مدرسه نظير مراسم آغازين، مناسبتها، ايام ا…، نماز جماعت، فعاليتهاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي، بازديـدها و اردوهـاي آموزشي و پرورشي.
 • همكاري در تأمين شرايط مناسب بهداشتي (عمومي، فردي و محيطي) و ايمني دانشآموزان وكاركنان مدرسه و اقدام درجهت پيشگيري از بيماريها، سوانح و حوادث احتمالي و مقابله با آنها و نيز مراقبت از تغذيه ميان وعده دانش آموزان.
 • ـهمكاري در ايجاد تعامل بين كاركنان، دانش آموزان و اولياي آنها به منظور توسعه مهارتهاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي.
 • توسعه مهارتهاي حرفهاي خود و شركت دردورههاي آموزشي و پرورشي، گردهماييها، جشنوارهها و جلسات مرتبط و همكاري در جهت شركت كاركنان مطابق ضوابط و مقررات.
 • همكاري در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات و استخراج نتايج آن و اطلاع رساني به موقع به اولياء و دانش آموزان و ارائه به مدير.
 • همكاري در تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، تربيتي و انضباطي و نيز حضور و غياب دانش آموزان با همكاري ساير كاركنان و معلمان و اطلاع رساني به موقع به اولياء و دانش آموزان.
 • ايجاد تعامل با ساير كاركنان مدرسه و مراقبت بر اجراي صحيح وظايف آنان.
 • حضورفعال درمدرسه قبل از آغاز به كار روزانه و مادامي كه برنامهها و فعاليتهاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.
 • همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط (گروه هاي آموزشي وشوراهاي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، شوراي معلمان وشوراي دانش آموزي و …) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضاء
 • ـهمكاري درآماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغازسال تحصيلي و همچنين برنامهريزي و نظارت بر تجهيز و توسعه مدرسه، و حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.
 • همكاري در برنامه ريزي و ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط.
 • همكاري جهت مراقبت بر تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر.
 • اجراي بخشنامهها، دستورالعملها، آيين نامهها، شيوه نامهها و… ارجاعي از سوي مدير در چارچوب وظايف محوله.
 • تنظيم بودجه سالانه مدرسه با نظر مدير و انجام اقدامات لازم جهت تصويب آن.
 • انجام عمليات بانكي مدرسه اعم از واريز و يا برداشت با مجوز و پس از اخذ تاييد مدير مدرسه و تهيه اسناد مربوطه ، مطابق مقررات امور مالي و حسابداري.
 • امضاي اسناد اموال و مواد خريداري شده جهت مدرسه و تهيه اسناد مالي آن.
 • تهيه دفتر اموال وشماره گذاري دقيق كليه اموال و تجهيزات موجود در مدسه و بررسي دوره اي آنها به منظور اطمينان از سلامت و وجود آنها طبق مقررات.
 • همكاري در تحويل و تحول مدير مدرسه هنگام جابجايي مدير ، تاييد و امضاي صورتجلسه مربوط.
 • اعلام و تحويل كليه لوازم از رده خارج و اسقاطي به اداره آموزش و پرورش متبوع با كسب اجازه از مدير مربوطه.
 • اقدام در تحويل گرفتن كليه اموال و وسايلي كه به صورت دولتي و يا اهدايي به مدرسه تحويل داده مي شود با مجوز مدير.
 • ثبت كليه درآمدها و هزينه هاي مدرسه در دفاتر مالي و تهيه اسناد مربوطه و تنظيم ترازنامه در پايان هردوره مالي و سالتحصيلي و ارائه گزارش آن به مدير.
 • شركت در شوراي مالي مدرسه و همكاري با اعضاي آن.
 • انجام كليه امور انبارداري دبيرستان و تهيه دفتر و قبض كالاهاي وارده و خارج شده از انبار طبق مقررات
 • تهيه بيلان موجودي انبار در پايان هرماه ، فصلي و پايان سالتحصيلي و گزارش آن به مدير .
 • مراقبت از كالاهايي كه در انبار داراي تاريخ اعتبار مصرف مي باشند به نحوي كه به موقع مصرف و حيف و ميل اموال حادث نگردد و ارائه گزارش به موقع به مدير.
 • انجام كليه امور حفاظتي و امنيتي ( مانند سلامت قفلها ، نصب دزدگير ، كپسول آتش نشاني ، اطفاي حريق و … ) و ارائه گزارش هاي لازم و به موقع در اين خصوص به مدير
 • تنظيم صورت مواد و لوازم مصرفي مورد نياز به مدير.
 • نگهداري و دسته بندي بروشور ، برگ هاي ضمانت نامه و دستورالعمل استفاده لوازم و تجهزات مدرسه .
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم درخصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به مدير.
 • پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه برابر ضوابط و مقررات.
 • بررسي ، مطالعه ، تحقيق و پژوهش به منظور كسب مهارتهاي لازم و ارتقاي علمي جهت ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي
 • تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
 • تهيه پيش نويس و مكاتبات و گزارش هاي لازم
 • انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

شرح وظایف هنرآموزان

 • اهتمام در بوجود آوردن محيطي كاملا آموزنده و پرورش دهنده در كلاس وكارگاه ارائه دروس نظري تخصصي ،كارگاهي ،آزمايشگاهي وعمليات ميداني منطبق با موازين و معيارهاي اسلامي بطوريكه زمينه شكوفا شدن استعدادهاي فطري و خدادادي دانش آموزان از هر جهت ومنطبق براخلاق اسلامي فراهم باشد
 • نظارت كامل بر رفتار و كردار دانش آموزان و دادن تذكرات وراهنمائي لازم به آنان در مواقع لازم با توجه به اصول و شيوه هاي تربيتي اسلامي
 • سعي در ايجاد جو تفاهم و همكاري اسلامي بين هنرجويان در يادگيري دروس و ساير امور و ارائه رفتاري كاملا اسلامي در كلاس وكارگاه ومحيط هاي كارآموزي وكارورزي به نحوي كه هنرجو الگوي كامل از رفتار اسلامي را همواره مدنظر داشته باشند
 • حضور بموقع در كلاس دروس نظري وكارگاهي و سعي وافر در هدر نرفتن وقت دانش آموزان و اشتغال به تدريس موظف بر طبق برنامه هفتگي بر اساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش ضمن رعايت كامل اصول حفاظتي وايمني
 • تهيه طرح درس براي طول سال تحصيلي به منظور تخصيص مطالب برنامه به فواصل زماني معين دررابطه بادروس تخصصي نظري وكارگاهي
 • رسيدگي به حضور و غياب هنرجويان و ثبت غيبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش لازم به رئيس هنرستان يامعاون مربوط
 • گروه بندي دانش آموزان از نظر بهره گيري كامل از امكانات وتجهيزات موجودكارگاهي بامدنظرگرفتن اصول هم افزائي در انجام كارهاي جمعي درفراگيري آموزشهاي فني و حرفه اي ،مهارتي
 • آماده كردن وسايل لازم براي تدريس دروس كارگاهي باهمكاري عوامل كارگاهي واستادكاروسرپرست بخش وعندالزوم سرپرست كارگاه
 • انجام امتحانات به منظور سنجش معلومات و يادگيري دانش آموزان بر طبق مقررات و دستورالعملهاي مربوط دردروس نظري وكارگاهي،آزمايشگاهي وعمليات ميداني كه عهده دارتدريس آنهابوده است.
 • برقراري و حفظ نظم در كلاس درس وكارگاه هاي محل تدريس ، همچنين پوشيدن لباس كاردرمحيط كارگاه وملزم نمودن هنرجويان براي اين اقدام همچنين پرهيزاز استعمال دخانيات در محيط آموزشي
 • مطلع ساختن اولياي دانش آموزان از وضع تحصيلي و اخلاقي فرزندانشان و تعا مل با آنان در حد لزوم دررابطه باويژه گي هاي خاص هنرجو
 • گزارش به موقع وضع تحصيلي و اخلاقي دانش آموزان به مقام ذيربط درهنرستان
 • شركت در جلسات و شوراهاي دبيران و هنرآموزان و همكاري با ساير مقا مات مربوط در هنرستان واداره مربوط در زمينه مختلف آموزش و پرورش
 • همكاري با رئيس هنرستان مربوط و اجراي دستورات وي در حدود مقررات وزارت آموزش و پرورش
 • گزارش وضعيت دروس نظري وكارگاهي، كارآموزي وكارورزي هنرجويان به مقام مربوط درهنرستان وياحسب مورد به اداره مربوط
 • سعي در مطالعه مداوم در روشهاي تدريس و كتب تربيتي و علمي به منظور بالابردن سطح آگاهي ها و مهارتهاي شغلي وهمكاري باگروه آموزشي رشته مربوط
 • شركت در كلاسهاي آموزش ضمن خدمت كه توسط آموزش و پرورش تشكيل مي شود طبق برنامه مصوب اعم ازمتمركزواستاني
 • مشخص نمودن تمرينات و برنامه ها يي كه لازم است هنرجويان جهت تفهيم بهتر دروس در خارج ازمحيط هنرستان انجام دهند
 • همكاري با انجمن اوليا و مربيان هنرستان مربوط
 • همكاري باشوراي مدرسه درجهت ارتقاي سطح كيفي آموزش ها
 • همكاري لازم بامديرهنرستان ومعاون فني همچنين سرپرست بخش وياكارگاه درراستاي تحقق ارائه كامل وصحيح مطالب دروس تخصصي و مهارتي
 • همكاري باعوامل هنرستان براي نظارت براجراي كارآموزي وكارورزي ومحل يابي آن همچنين ارائه درس مذكوردرتابستان(حسب مقررات)
 • فعاليت كامل در اجراي مسابقات علمي عملي وعلمي مهارتي هنرجويان هنرستان
 • ارائه هريك از دروس تخصصي رشته وياتمامي آنها حسب برنامه ريزي مديرهنرستان وتصحيح اوراق وارائه نمرات ارزشيابي در موعد مقرر
 • انجام سايرامورارجاعي ازسوي مديرهنرستان عندالزوم

شرح وظایف سرپرست بخش

 • همكاري مستمر و مداوم با مدير و معاونين هنرستان
 • نظارت بر عملكرد استادكاران كارگاه هاي بخش مربوط همچنين سرپرست كارگاه ( در مجتمع هاي هنرستاني فني و حرفه اي و كاردانش)
 • ايجاد تعامل با ساير كاركنان بخش مربوط شامل تمام هنرآموزان، استادكاران و ساير عوامل تمام كارگاه هاي مربوط يـك رشـته اصـلي تحصـيلي هنرستان و مراقبت بر اجراي صحيح وظايف آنان
 • حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به كار روزانه كارگاه هاي بخش مربوط تا مادامي كـه برنامـه هـا و فعاليـت هـاي آموزشـي و پرورشـي روزانـه هنرستان در جريان است و نظارت بر روند اجراي برنامه ها و ورود و خروج عوامل آموزشي و اداري كارگاه ها و هنرجويان مربـوط و خـارج شـدن پس از خروج تمامي هنرجويان از بخش مربوط مطابق با ضوابط
 • همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط و زمينه سازي براي حضور فعال هنرآموزان، اسـتادكاران و سـاير عوامـل بخـش كارگـاهي مربوط به منظور ارتقاء كيفيت ارائه دروس علمي و كارگاهي
 • نظارت بر تدوين برنامه كلاس هاي تئوري و عمل بخش مربوط در طول سال تحصيلي
 • نظارت بر فعاليت صحيح و بهينه كارگاه هاي بخش مربوط به گونه اي كه بهترين شرايط براي ارائه كامل در كارهاي كارگاهي با پيوستگي ساعات آموزش معمول شود
 • همكاري در آماده سازي فضا وتجهيزات بخش مربوط قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز و توسعه كمي و كيفي بخش مربوط
 • نظارت بر آماده سازي كارگاه ها و كلاس ها به منظور انجام آموزش هاي تئوري و عملي و اقدام لازم به منظور فراهم سازي وسايل موردنياز (مواد، ادوات، ابزارآلات و …) جهت آموزش روزانه
 • همكاري و نظارت در تعمير، حفظ و نگهداري وسايل، ابزار كار، ماشين آلات و ساير ادوات مربوط به انجام آموزش هاي عملي(موجود در كارگاه)
 • نظارت بر حضور به موقع سرپرستان كارگاه ها، استادكاران، هنرآموزان در كلاس ها و كارگاه هاي بخش مربوط
 • نظارت بر آموزش بر رعايت اصولي ايمني، نگهداري و نحوه استفاده از وسايل و ابزار كارگاه ها به طريق عملي و صحيح به هنرجويان
 • نظارت و توجه به سالم بودن ابزارآلات كارگاه ها به منظور استفاده بهينه از آن ها و جلوگيري از بروز سوانح و حوادث ناشي از كار
 • نظارت بر نصب و راه اندازي ماشين آلات و تأسيسات داخل كارگاه ها
 • نظارت بر عملكرد سرپرستان كارگاه ها همچنين استادكاران در تحويل وسايل مورد استفاده و باقيمانده مواد اوليه مصرف نشده در كارگاه توسـط هنرجويان به انبار در پايان وقت آموزش كارگاه عملي
 • نظارت بر ثبت گزارش روزانه از فعاليت هاي انجام شده كارگاه ها در دفتر گزارش كار روزانه كارگاه
 • ارائه گزارش به موقع به معاون فني و يا مدير در خصوص خرابي دستگاه ها و ماشين آلات كارگاه هاي بخش مربوط و پيش بيني مراحـل تعميـر آن و اعلام به مدير هنرستان
 • ترغيب هنرجويان جهت شركت در فعاليت هاي فوق برنامه شامل جشنواره ها، نمايشگاه ها و مسابقات علمي، عملي
 • نظارت بر ايجاد نظم در محيط كارگاه ها و رعايت نكات ايمني و پوشيدن لباس كار (تمام عوامل كار در كارگاه)
 • ارائه گزارش به موقع به معاون فني در خصوص نوااقص ايمني و خطراتي كه ممكن است براي هنرجويان در حين كار پيش آيد
 • بازديد و بازرسي به موقع تجهيزات و ماشين آلات كارگاه ها در جهت جلوگيري از حوادث احتمالي مانند آتـش سـوزي و بـرق گرفتگـي، پرتـاب قطعات و ….
 • بازديد و بررسي مستمر دستگاه هاي اطفاء حريق، جعبه كمك هاي اوليه، دستگاه هاي هشداردهنده و … و ارائه گزارش وجود نقص هاي احتمالي به معاون فني و يا مدير و پيگيري رفع آن توسط استادكاران و يا سرپرست كارگاه مربوط
 • بررسي و اعلام نياز در رابطه با مواد اوليه و ابزارآلات در كارگاه به معاون فني و يا مدير
 • تنظيم فرم هاي ارزشيابي سالانه سرپرستان كارگاه ها و هنرآموزان مربوط و تكميل اوليه فرم ارزشيابي آن ها و ارائه به معاون فني يا مدير
 • تهيه و تنظيم برنامه امتحانات تئوري و عملي بخش ارائه به معاون فني يامدير جهت اطلاع و اعلام نظربه منظور تطبيق با برنامه هاي هنرستان
 • توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي آموزشي و پرورشي، گردهمايي ها، جشنواره هاي مربوط و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات با هماهنگي مدير و حسب مورد اداره آموزش و پرورش مربوط
 • تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط وارائه نتايج به معاون فني يا مدير
 • پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين از اداره آموزش و پرورش مربوط به مدرسه برابـر ضـوابط و مقررات در خصوص وضعيت درسي هنرجو در دروس كارگاهي با هماهنگي مدير و يا معاون هنرستان
 • بررسي، مطالعه به منظور كسب مهارت هاي لازم و ارتقاي علمي و جهت ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي
 • تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
 • تعامل با ساير سرپرستان بخش (مربوط به ديگر رشته هاي آن هنرستان) براي ايجاد تعامل بين بخش هاي مختلف جهت افزايش سرويس دهي از امكانات رشته هاي مختلف به يكديگر به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود و تعميرات و سرويس دهي به آن ها و ارتقاء بهره وري
 • نظارت دائم بر رعايت اصول ايمني در كارگاه ها و تأمين امكانات، تجهيزات حفاظتي و كنترل محيط و الزام به پوشيدن لباس كار در يـك كارگـاه توسط هنرجويان و هنرآموزان مربوط ضمن آنكه خود نيز از لباس كار در كارگاه استفاده نمايد
 • ايجاد هماهنگي بين هنرآموزان كارگاه هاي مختلف مربوط به رشته در ارائه برنامه هاي كارگاهي به منظور توسعه كيفي برنامه ها
 • هماهنگي بين هنرآموزان دروس اختصاصي غيركارگاهي رشته (مرتبط با مباحث درسي، كارگاه) به لحاظ هماهنگي در ارائه مباحث براي تدريس و به منظور تفهيم بهتر مطالب
 • برنامه ريزي جهت فراهم نمودن امكانات و محل هاييكه مربوط به انجام كارآموزي، كارورزي هنرجويان در تابستان مي باشد
 • همكاري با هنرستان اداره آموزش و پرورش مربوط در شناسايي تجهيزات، امكانات كارگاهي مدنظر هنرستاني براي خريد يا دريافت از آمـوزش و پرورش يا از ساير ادارات
 • تهيه پيش نويس و مكاتبات و گزارش هاي لازم
 • انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

شرح وظایف سرپرست کارگاه

 • رعايت اصول و موازين اسلامي و تقواي الهي در انجام وظايف
 • همكاري مستمر و مداوم با سرپرست بخش و هنرآموزان در كارگاه مربوطه
 • آماده سازي كارگاه به منظور انجام آموزش هاي عملي و فراهم سازي وسايل مورد نياز ( مواد ، ادوات، ابزارآلات و … ) جهت آموزش روزانه
 • تعمير ، حفظ و نگهداري وسايل ، ابزار كار ، ماشين آلات و ساير ادوات مربوط به انجام كارهاي عملي موجود در كارگاه.
 • حضور به موقع در كارگاه و همكاري با هنرآموز رشته مربوطه در فراهم سازي زمينه آموزش هاي عملي در كارگاه به هنرجويان.
 • آموزش و نظارت بر رعايت اصول ايمني ، نگهداري و نحوه استفاده از وسايل و ابزار كارگاه به طريق عملي و صحيح به هنرجويان.
 • قراردادن مواد و سايل لازم براي آموزش عملي در دسترسي هنرجويان و نظارت بر استفاده صحيح از آنها.
 • توجه به سالم بودن ابزار آلات كارگاه به منظور استفاده بهينه از آنها و جلوگيري از بروز سوانح و حوادث ناشي از كار.
 • نصب و راه اندازي ماشين آلات و تاسيسات داخل كارگاه(به استثناء مواردي كه تحت ضمانت مشروط و بر عهده فروشنده مي باشد)
 • تعمير وسايل ، ابزار و ماشين هاي تحت اختيار مطابق با برنامه سرپرست بخش به منظور جلوگيري از خطرات ناشي از كار(به استثناء مـوارد تحـت ضمانت )
 • همكاري با مسئول نگهداري تاسيسات در تعمير ، تنظيم و راه اندازي ماشين آلات
 • نظارت در تحويل وسايل مورد استفاده و باقي مانده مواد اوليه مصرف نشده در كارگاه توسط هنرجويان به انبار در پايان وقت كارگاه عملي.
 • ثبت گزارش روزانه از فعاليت هاي انجام شده كارگاه در دفتر گزارش كار استادكاران
 • ارائه گزارش به موقع به سرپرست بخش در خصوص خرابي دستگاهها و ماشين آلات كارگاه
 • ترغيب هنرجويان جهت شركت در فعاليت هاي فوق برنامه شامل جشنواره ها، نمايشگاهها و …
 • كوشش در ايجاد نظم در محيط كارگاه و رعايت نكات ايمني و پوشيد لباس كار
 • اداره كلاس عملي كارگاه در صورت عدم حضور هنرآموز مربوطه
 • ارائه گزارش به موقع به سرپرست بخش در خصوص نواقص ايمني و خطراتي كه ممكن است بدليل نقايص فني بوجود آمده بـراي هنرجويـان در حين كار پيش آيد.
 • بازديد و بازرسي به موقع تجهيزات و ماشين آلات كارگاه در جهت جلوگيري از حوادث احتمالي مانند آتش سوزي و …
 • بازديد و بررسي مستمر دستگاههاي اطفاء حريق ، جعبه كمكهاي اوليه ، دستگاههاي هشدار دهنده و … و ارائه گزارش وجود نقص هاي احتمالي به سرپرست بخش.
 • تنظيم قرارداد ارزشيابي سالانه با استادكار و يا هنر آموز كارگاه مربوط و تكميل اوليه فرم ارزشيابي و ارائه به سرپرست بخش.
 • توسعه مهارتهاي حرفهاي خود و شركت در دورههاي آموزشي و پرورشي، گردهماييها، جشنوارهها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات.
 • تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم درخصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به سرپرست بخش.
 • پاسخگويي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه برابر ضوابط و مقررات.
 • بررسي ، مطالعه ، تحقيق و پژوهش به منظور كسب مهارتهاي لازم و ارتقاي علمي جهت ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي.
 • تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري.
 • تهيه پيش نويس و مكاتبات و گزارش هاي لازم.
 • انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.

شرح وظایف استادکار

 • همكاري مستمر و مداوم با مدير ، معاونان و سرپرست بخش و كارگاه و هنرآموزان در كارگاه مربوطه
 • آماده سازي كارگاه به منظور انجام آموزش هاي عملي و فراهم سازي وسايل موردنياز (مواداوليه، ادوات ابزارآلات و …) جهت اموزش روزانه
 • تعمير، حفظ و نگهداري وسايل، ابزار كار، ماشين آلات و ساير ادوات مربوط به انجام كارهاي عملي موجود در كارگاه مطـابق برنامـه هـاي درسـي رشته
 • حضور به موقع در كارگاه و همكاري با هنرآموز رشته مربوطه در فراهم سازي زمينه آموزش هاي عملي در كارگاه به هنرجويان
 • آموزش و نظارت بر رعايت اصول ايمني، نگهداري ونحوه استفاده از وسايل و ابزار كارگاه به طريق عملي و صحيح به هنرجويان
 • قراردادن مواد و وسايل لازم براي آموزش عملي در دسترسي هنرجويان و نظارت بر استفاده صحيح از آن ها
 • توجه به سالم بودن ابزار آلات كارگاه به منظور استفاده بهينه از آن ها و جلوگيري از بروز سوانح و حوادث ناشي از كار
 • نصب و راه اندازي ماشين آلات و تأسيسات داخل كارگاه كه مستقيماً در آموزش بخش عملي كارگاه مربوط مورد استفاده قرار مي گيرند به استثناي تجهيزات نو و تحت گارانتي
 • تعمير وسايل، ابزار و ماشين هاي تحت اختيار با هماهنگي هنرآموز مربوط و سرپرست بخش به منظور پيش بيني هزينه و تأمين قطعات و …
 • همكاري با ديگر هنرآموزان مربوط براي نگهداري تأسيسات و تعمير، تنظيم و راه اندازي ماشين آلات
 • نظارت و عودت و استرداد وسايل مورد استفاده و باقيمانده مواد اوليه ( مصرف نشده) در كارگاه توسط هنرجويان به انبـار در پايـان وقـت آموزشـي كارگاه
 • ثبت گزارش روزانه از فعاليت هاي انجام شده در دفتر گزارش كار استادكاران
 • ارائه گزارش به موقع به سرپرست بخش در خصوص خرابي دستگاه ها و ماشين آلات كارگاه
 • ترغيب هنرجويان جهت شركت در فعاليت هاي فوق برنامه شامل جشنواره ها، نمايشگاه ها، مسابقات و …
 • كوشش در ايجاد نظم در محيط كارگاه و رعايت نكات ايمني و پوشيدن لباس كار توسط خود و هنرجويان تحت تصدي
 • همكاري در اداره كلاس عملي كارگاه در صورت حضور و يا عدم حضور هنرآموز مربوطه
 • ارائه گزارش به موقع به هنرآموز مربوط و سرپرست بخش در خصوص نواقص در سيستم ايمني تجهيزات و خطراتي كـه ممكـن اسـت بـه دليـل نقايص فني (وجود آمده براي هنرجويان) در حين كار پيش آيد
 • بازديد و بازرسي به موقع از تجهيزات و ماشين آلات كارگاه در جهت جلوگيري از حوادث احتمالي مانند آتش سوزي و …
 • بازديد و بررسي مستمر دستگاه هاي اطفاء حريق، جعبه كمك هاي اوليه، دستگاه هاي هشدار دهنده و … و ارائه گزارش وجود نقص هاي احتمالي به سرپرست كارگاه
 • بررسي و اعلام نياز مواد اوليه وابزار آلات مورد نياز در كارگاه به سرپرست بخش و يا كارگاه
 • توسعه مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي آموزشي و پرورشي، گردهمايي ها، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات
 • تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به سرپرست بخش و يا كارگاه
 • اقدام به منظور كسب مهارت هاي لازم و ارتقاي علمي جهت ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي
 • تهيه و تنظيم تقويم اجرايي از فعاليت ها و وظايف محوله به منظور افزايش بهره وري
 • تهيه پيش نويس و مكاتبات و گزارش هاي لازم
 • انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

شرح وظایف انباردار مرکزی

 • همكاري با رئيس هنرستان و معاون / معاونين در انجام وظايف مربوطه
 • همكاري با ديگر سرپرستان بخش و انبارداران در انجام وظايف مربوطه
 • تحويل مواد مورد نياز قسمتها و بخشها برابر صورتجلسه طبق درخواست كتبي كه به تأييد رئيس يا معاون فني هنرستان رسيده باشد به انبار دار بخش ها و يا فردي كه مدير هنرستان اعلام نمايد.
 • تهيه دفتر انبار و اموال و رعايت دقيق، ثبت آنها در موارد صادره و وارده براساس اموال و تجهيزات سرمايه اي و غير ان با ثبت شماره اموال
 • طبقه بندي مواد ، اشياء ، اموال در قفسه هاي مخصوص به ترتيب ثبت در دفتر انبار
 • درخواست مواد ضروري مورد نياز براي انجام برنامه هاي آموزشي براي ارائه مهارتهاي مختلف فني ، اداري (از قبيل قطعات
 • يدكي ، سوخت ، نوشت افزار ها و مصالح ساختماني و غيره).
 • تهيه پيش نويس گزارش هاي مربوط در اين زمينه
 • تهيه قبض ورود و خروج كالا طبق انبار و حواله انبار
 • نظارت بر نقل و انتقال اموال كه حسب مقررات و موافقت منطقه و اداره كل انجام مي شود و ثبت آن در فرم هاي لازم و انعكاس در دفتر مربوط
 • تنظيم فهرست اموال اسقاطي و تنظيم صورتجلسه مربوط و تكميل آن با امضاء افراد ذيربط حسب مقررات
 • تنظيم فهرست اموال مربوط به هر كارگاه ، اطاق ها و اخذ امضاء از تحويل گيرنده زير نظر و رئيس هنرستان و صاحب جمع اموال
 • انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم

شرح وظایف انباردار بخش

 • همكاري با رئيس هنرستان و معاونين/سرپرست بخش و هنرآموزان مربوطه همچنين انباردار مركزي در انجام وظايف مربوطه.
 • همكاري با ديگر مسئولين هنرستان در انجام وظايف محوله.
 • تحويل مواد مورد نياز قسمت ها و كارگاه هاي تحت پوشش بخش ها برابر صورتجلسه طبق درخواست كتبي كه به تأييد سرپرست بخـش و رئـيس هنرستان رسيده باشد.
 • تهيه فرم شناسنامه براي تجهيزات مختلف كارگاهي و دستگاه هاي آزمايشگاهي خودروها، موتورهاي برق و ديگر وسايل كه نام تجهيزات و امكانات سرمايه اي براي آن ها مترتب باشد.
 • ثبت كليه اموال سرمايه اي موجود در بخش مربوط در فرم هاي خاص طبق مقررات اموال و شماره گذاري و تهيـه برچسـب بـراي كليـه امـوال بـا همكاري و هماهنگي با انباردار مركزي و صاحب جمع اموال.
 • تهيه دفتر اموال و رعايت دقيق ثبت در موارد صادره و وارده.
 • طبقه بندي مواد مصرفي، ابزارآلات كوچك غيرسرمايه اي در قفسه هاي مخصوص.
 • تهيه ليست فهرست اموال در ابتداي سال تحصيلي و ليست تحويل موقت آن ها به هنرآموزان و يا سرپرست بخش و ارائه آن به مـدير هنرسـتان و عنداللزوم ارسال آن به اداره متبوع زيرنظر مدير هنرستان.
 • تهيه صورتجلسه براي اموال و اشيائيكه برابر دستور صادره قرار است تحويل واحد آموزشي ديگر و يا به لحاظ ضرورت به عنوان اسقاطي تحويل اداره متبوع گردد با مجوز كتبي اداره كل آموزش و پرورش استان، هماهنگي با انباردار مركزي و مدير و صاحب جمع اموال و ارسال يـك نسـخه آن بـه اداره متبوع طبق دستور مدير هنرستان.
 • بازديد از اشياء و وسايل و اموال اعم از فني، اداري و آموزشي و تأسيسات و غيره و كنترل آن با اقلام مندرج در دفتر مربوط همچنين تهيه فهرست مواد مصرفي در حكم مصرفي تحويل گرفته شده از انبار.
 • تهيه ليست اموال تحويلي به قسمت هاي مختلف و نصب يك نسخه در محل مربوط
 • درخواست مواد ضروري مورد نياز براي انجام برنامه هاي آموزشي فني و حرفه اي و مهارتي مختلف، لوازم اداري مربوط و قطعـات يـدكي، سـوخت، نوشت افزارها و مصالح ساختماني و غيره.
 • تهيه پيشنويس گزارش هاي مربوط در اين زمينه (امور انبار بخش)
 • تهيه فرم اقلام مورد نياز اعم از مصرفي، حكم مصرفي، سرمايه اي كه از طرف هنرآموزان يا سرپرست بخش از انبار خواسته شـده و موجـودي آن از حد متعارف خارج و يا اتمام يافته و ارائه آن به مدير هنرستان.
 • همكاري براي انجام تعميرات جزئي تجهيزات از طريق سرپرست بخش يا استادكاران مربوط.
 • كنترل صحت اقلام در موقع تحويل دادن و تحويل گرفتن.
 • چيدمان صحيح ابزارآلات سرمايه اي در حكم مصرفي قابل انتقال به انبار.
 • انجام ساير امور ارجاعي در صورت لزوم.

شرح وظایف کارپرداز

 • رعايت دقيق تقواي اسلامي و تقواي خدمت
 • همكاري با رئيس و معاون / معاونين هنرستان فني در انجام وظايف مربوطه
 • همكاري با مسئول و يا متصدي امور دفتري و انباردار
 • همكاري با متصدي مراقبت و نگهداري از تاءسيسات ، تكنسين يا متصدي_ در انجام وظايف مربوط
 • همكاري همه جانبه با حسابدار و جمعدار و انباردار
 • تهيه گزارش لازم جهت رئيس هنرستان در زمينه مربوطه
 • تهيه و تنظيم صورت مجلس تحويل كالا و ارائه آن به رئيس هنرستان جهت اقدامات بعدي_
 • همكاري در تهيه پيشنويس آگهي هاي مناقصه قراردادهاي خريد كالاي مورد نياز_ پيشنويس آگهي هاي مزايده قرارداد فروش توليدات هنرستان با اطلاع و نظر رئيس هنرستان ضمن رعايت كليه مقررات مربوطه
 • رعايت مقررات مربوط به استعلام بها قبل از خريد كالا بمنظور ارائه نمونه كالا به مسئول مربوط قبل از خريد و تطبيق با مشخصات مورد درخواست
 • تحويل اجناس خريداري شده به انبار در مقابل اخذ رسيد و قبض انبار و تثبيت و تسجيل امور آنها
 • تنظيم فيش هزينه از اجناس خريداري شده بر طبق فاكتور
 • تسويه حسابهاي كالاهاي خريداري شده با مسئول مربوط
 • رعايت كليه مقررات اداري مربوط به خريد
 • تهيه پيشنويس مكاتبات و گزارشهاي لازم
 • پاشگوئي به سوالات مراجعان مربوط
 • انجام ساير امور ارجاعي مربوط در صورت لزوم.

دانلود منابع

۱۴۰۰-۱۲-۱۸

0 پاسخ به "شرح وظایف پست های اداری و آموزشی"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق مادی و معنوی برای هنرستان فنی حرفه ای هشتم شهریور محفوظ است.