پایه یازدهم

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : طرح سوال پایان درس

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی طرح سوال ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس دهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس دهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس نهم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس نهم ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده

00

فروردین'۹۹

فارسی یازدهم : درس هشتم

مدرس استاد عماری کتاب درسی فارسی درس هشتم ویژه هنرجویان پایه یازدهم اشتراک این مطلب در :  Share on telegram …

مشاهده
طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر