شعار ما
ایمان - دانش - مهارت
آشنایی با هنرستان هشتم شهریور
شبکه مجازی
آموزش مجازی - آزمون آنلایی - شبکه شاد
همراه با شبکه مجازی هنرستان
فعالیت های فرهنگی
ما متعهد به ارزش های میهن اسلامی هستیم
مروری بر فعالیت ها
رشته های فنی
الکتروتکنیک (برق) - الکترونیک - مکانیک
آموزش های عملی
قبل
بعدی
آموزش سیما-دهم
آموزش سیما-یازدهم
آموزش سیما-دوازدهم
راهنمای شبکه شاد
آیین نامه شبکه شاد
آموزش آنلاین
مهارت برق
مهارت الکترونیک
مهارت مکانیک
سیما-دهم
سیما-یازدهم
سیما-دوازدهم
راهنمای شاد
آئین نامه شاد
شبکه مجازی
مهارت برق
مهارت الکترونیک
مهارت مکانیک

اخبار هنرستان هشتم شهریور

طراحی شده توسط سپهر سلیمی مهر